Privacy/cookie statement


Algemeen

Total Project Care (Kamer van Koophandel 52786625), hierna te noemen TPC, verleent u hierbij toegang tot www.tpc-legionella.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen, informatie en andere materialen die door TPC en derden zijn aangeleverd. TPC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van TPC.

TPC spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle producten en diensten die TPC levert en indien u als bezoeker mijn site bezoekt, gaat u akkoord met deze privacy- en cookieverklaring.


Aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen en informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en volledigheid. Deze materialen  en informatie kunnen op elk moment gewijzigd of verwijderd worden zonder voorafgaande mededeling van TPC. 

Alle genoemde prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

TPC is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.   Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met TPC. Er kan geen overeenkomst tot stand komen enkel door het bezoeken van de Website. 

TPC is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen of beëindigen van de Website.   Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden, daar zij zelf een privacyverklaring dienen te hebben.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen en informatie liggen bij TPC. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen en informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TPC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen en informatie anders aangegeven is.

De gebruikte materialen en de informatie op de Website zijn enkel bedoeld voor persoonlijk gebruik en dus niet voor commercieel gebruik.


Privacyverklaring

TPC respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wilt u meer weten wat deze wet inhoud, ga dan naar deze website.

TPC neemt alle benodigde maatregelen (zover redelijkerwijs verwacht kan worden)  om te voorkomen dat persoonlijke gegevens van bezoekers verloren gaan, misbruikt, geopenbaard, gewijzigd of vernietigd worden.   TPC verstrekt nooit gegevens aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst zoals bijvoorbeeld aan iDeal i.v.m. betalingen via de webshop.   TPC verstrekt alleen persoonlijke gegevens aan derden indien TPC daartoe verplicht wordt door een wettelijke bepaling zoals bijvoorbeeld een juridische procedure of opsporing criminaliteit.


Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contact-, informatie- of ander formulier op de website invult, ons een e-mail stuurt, een product middels onze webshop koopt, u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Daarnaast worden de gegevens gearchiveerd om u in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn zoals bijvoorbeeld door website optimalisatie of aanpassingen op de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt of verkocht, tenzij TPC daartoe door een wettelijke bepaling verplicht is, TPC verwikkeld is in een juridische procedure of gegevens aan derden verstrekt dienen te worden om de goede uitvoering van de diensten en of producten te garanderen.


Nieuwsbrief

TPC biedt een nieuwsbrief waarmee zij geïnteresseerden willen informeren over nieuws op het gebied van de o.a. legionella bestreiding, haar diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

CookieKeuze

Wij maken gebruik van Cookie Control waarmee u uw keuze m.b.t. cookies kenbaar kunt maken aan de website. Er kunnen 2 cookies geplaatst worden in uw browser wanneer u uw keuze maakt:

 

 

Bij het herroepen van uw keuze middels het scherm links onder in de browser zullen de cookies verwijdert worden uit uw browser. Het kan zijn dat er cookies achter blijven. U dient deze dan zelf te verwijderen middels het instellingenscherm van uw browser.

 

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met geanonimiseerd adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers  van Google.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een pc worden geplaatst en worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het cookie zet. Gebruikersgegevens (bv adres en woonplaats) indien (eerder) ingevuld op deze website worden niet in cookies opgeslagen.


Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third party cookies genoemd. De cookies die deze website gebruikt zijn op te delen in drie soorten: technische, third party en tracing cookies.


De technische cookies zijn nodig om deze site correct te laten werken. Denk daarbij (indien van toepassing) aan het bijhouden van de inlog-status en de sessie-id's. Daarnaast kleine sessie settings zoals 'site-taal'. Deze cookies zullen 'verdwijnen' bij het sluiten van uw browser en hebben dus een geldigheidsduur van 1 sessie.


Tevens maakt deze website ook gebruik van externe cookies, die ingezet worden om het voor de bezoeker mogelijk te maken om artikelen te delen en voor ons om inzicht te krijgen in het website gedrag en daar onze website op te kunnen optimaliseren.


Het gebruik van cookies door social media websites, YouTube en google vallen niet onder deze privacyverklaring omdat TPC geen toegang of controle heeft over deze cookies. 

 

Overzicht van externe en tracing cookies

Wij maken gebruik van Google Analytics om de bezoeken aan onze website te monitoren. Hiervoor worden cookies gezet. De optie opt-out van google vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout De privacyrichtlijnen van Google analytics vindt u hier: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Cookies van Google

Waarvoor: Hiermee kun je informatie van deze website eenvoudig delen op Google Plus, kan een kaart via Googlemaps op deze site getoond worden en kan het aantal bezoekers/klikgedrag (Google Analytics) op de site bijgehouden worden.


Opmerking: De lijst van cookies kunt u vinden via de privacyverklaring van Google, aangezien deze cookies niet door de Website beheerd worden. Voor meer informatie verwijs ik naar de privacyrichtlijnen van Google in het begin van deze pagina.

 


Waarvoor
: Met Google Analytics kan het aantal bezoekers/klikgedrag op de site bijgehouden worden.

 

Verwijderen van cookies


De toestemming die u heeft gegeven aan de Website via het cookie control, groene driehoek links beneden van het scherm voor het plaatsen van cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen.


Via onderstaande links kunt u per internet browser lezen op welke wijze u de instellingen met betrekking tot cookies kunt wijzigen.

 


U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken. Bovendien heeft het uitschakelen van de cookies alleen gevolgen voor de computer en browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers, tablets, telefoons en/of browsers dient u deze handeling per apparaat en browser te herhalen.


Door uw keuze te herroepen in het cookie control zodat deze weer oranje wordt heeft alleen op door de website geplaatste cookies betrekking. Cookies zoals die van Google, Facebook en andere, dienen m.b.v. bovenstaande uitleg verwijderd te worden. Het zijn cookies die niet onder het technische domein van de Website vallen.


Beveiliging

TPC treft verschillende maatregelen om te voorkomen dat verstrekte gegevens, wachtwoorden, naam en e-mailadressen verloren gaan of geopenbaard worden, maar kan dit niet garanderen omdat sommige maatregelen gewoonweg ondoordringbaar zijn.


Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:


Total Project Care
Schuttersstraat 25F
6191 RZ Beek


Tel. : +31 (0)46 - 4361200
Fax : +31 (0)46 - 4361480
Mail: info@totalprojectcare.nl


Voor vragen over deze privacyverklaring heeft, kunt u contact met ons bedrijf opnemen.


Aanpassen privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wijzigingen op deze privacyverklaring gelden zodra deze gepubliceerd staan op de Website. Het verdient dus de aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy- en cookieverklaring is overigens voor een deel via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.